Regulamin Młodzieżowa karta obiadowa

REGULAMIN PROMOCJI „MŁODZIEŻOWA KARTA OBIADOWA”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem promocji „Młodzieżowa Karta Obiadowa” (zwanej dalej “Promocją”), jest GRUPA AS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20 09-400 Płock, właściciel restauracji i marki „Gary Babci Krysi” (zwany dalej „Organizatorem”).
 • Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Organizator.
 • Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, lecz jest to niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Promocji. Uczestnik posiada prawo do wglądu w zgromadzone dane w każdym czasie, ich zmiany bądź usunięcia.
 • Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Promocji.
 • Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Promocji, tj. udzielaniem informacji na temat Promocji oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 • Za wszelkie spory powstałe w wyniku Promocji odpowiedzialność ponosi Organizator.

 

§ 2. UCZESTNICY PROMOCJI

 • Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające status ucznia albo studenta potwierdzony legitymacją szkloną lub studencką; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 • Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik lub współpracownik Organizatora.
 • Uczestnik oświadcza, że:
  jest osobą fizyczną, posiadającą status ucznia albo studenta ;
  zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, na którego warunki wyraża zgodę i którego warunki akceptuje;
  zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
  wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Promocji;

§ 3. ZASADY PROMOCJI

 • Promocja polega na sprzedaży posiłków z rabatem 20%.Za posiłek uznaje się zupę i drugie danie będące „zestawem dnia” danego dnia. Promocja dotyczy zakupu całego posiłku. Kompot oraz opakowania na wynos są płatne zgodnie z cennikiem
 • W Promocji uczestniczą uczniowie albo studenci posiadający ważną legitymację szkolną albo studencką.
 • Promocja obowiązuje wyłącznie w lokalach należących do Organizatora w Płocku i w Mławie i dotyczy sprzedaży na miejscu lub na wynos. Promocja nie dotyczy sprzedaży z dowozem.
 • Promocja obowiązuje we wszystkie dni, w których prowadzona jest sprzedaż posiłków w lokalach Organizatora.
 • Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 • Przy przystąpieniu do Promocji uczeń albo student otrzymuje kartę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Na karcie znajduje się 31 ponumerowanych rubryk. W trakcie zakupu Młodzieżowej Karty Obiadowej kupujący deklaruje ilość kupowanych posiłków, płaci za nie, a sprzedający skreśla pozostałe.
 • Skorzystanie z Promocji wymaga przedstawienia karty oraz legitymacji szkolnej albo studenckiej należącej do klienta.
 • Zakup posiłku oznaczany jest przez sprzedawcę na karcie znakiem X postawionym w kolejnej rubryce z numerem.
 • Dopuszczalny jest zakup maksymalnie dwóch posiłków w ramach Promocji, pod warunkiem, iż drugi klient jest uczniem albo studentem i okaże pracownikowi ważną legitymację szkolną albo studencką.  W takiej sytuacji sprzedawca zakreśla znakiem X dwie rubryki

§ 4. CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja trwa od dnia 20 września 2021r. do 31 października 2021r.

 

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prowadzenia Promocji.
 • Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji.
 • Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
 • W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Promocji.

§ 6. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie jej, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zdarzenia, które spowodowało wniesienie reklamacji.
 • Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Promocja Młodzieżowa Karta Obiadowa.”
 • Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2021 r. i obowiązuje do zakończenia Promocji.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jego trwania.
 • Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: http://grupaas.org.pl/regulamin4/