REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK 5

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem Kolorowanka dla Babci”), jest GRUPA AS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20 09-400 Płock, właściciel restauracji i marki „Gary Babci Krysi” (zwany dalej „Organizatorem”).
 • Fundatorem nagrody jest Organizator.
 • Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 • Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, lecz jest to niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu oraz wręczeniem Nagrody. Uczestnik posiada prawo do wglądu w zgromadzone dane w każdym czasie, ich zmiany bądź usunięcia.
 • Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 • Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 • Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/garybabcikrysi/ (zwanej dalej “Fanpage”).
 • Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 • Za wszelkie spory powstałe w wyniku konkursu odpowiedzialność ponosi Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, będący Użytkownikiem i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, który zaakceptował niniejszy Regulamin.
 • Uczestnikiem nie może być pracownik lub współpracownik Organizatora.
 • Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę i akceptuje wymienione w nim warunki, także w zakresie procedury odbioru nagrody oraz w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;


§ 3. NAGRODA

 • W Konkursie przewidziano 6 nagród – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w § 6.
 • Nagrodą w Konkursie (dalej: „Nagroda”) jest nagroda rzeczowa w postaci rękodzieła przygotowywanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” w Mławie – maskotka Skrzat Helpik.
 • Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Garów Babci Krysi – www.facebook.com/garybabcikrysi/Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 • Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny
 • Po ustaleniu z Organizatorem może nastąpić zamiana nagrody na inną podobnej wartości.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 • Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/garybabcikrysi/
 • Konkurs trwa od dnia 03.12.2022 godz. 14.00 do dnia 18.12.2021 godz. 23.59.


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 • Zgłoszenie pod postem opublikowanym przez Organizatora na www.facebook.com/garybabcikrysi/ własnoręcznie wykonanego zdjęcia lub filmiku przedstawiającego pokolorowaną pracę otrzymaną w Garach w ramach „Kolorowanka dla Babci”.
 • Dopuszczalne są wszystkie techniki kolorowania – malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż.
  materiały pochodzące z banków zdjęć lub „internetu” będą automatyczne uznawane za nieważne a użytkownicy informowani o tym fakcie.
 • Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/garybabcikrysi/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 • Warunkiem dostępu do Konkursu jest rejestracja na portalu społecznościowym. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 • Żeby otrzymać kolorowankę w czasie trwania konkursu w godzinach 17.00-21.00 wystarczy przyjść do restauracji lub zadzwonić i zamówić dowolne danie powyżej 20zł  – Koniecznie ZACHOWAJ PARAGON, będzie potrzebny do odbioru nagrody.
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
 • Akceptując regulamin i biorąc udział w konkursie potwierdza że jest autorem przesłanej pracy i posiada pełne prawa do niej. Wyraża zgodę na publikację w ramach postów związanych z promocją i podsumowaniem niniejszego konkursu.
 • O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności i oceny kreatywności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu. Organizator nie rozpatruje odwołań od swojej decyzji.
 • Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 6 zwycięzców Konkursu.
 • Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku do 72 godzin po zakończeniu Konkursu.
 • Organizator poda publiczną informację o wygranej poprzez umieszczenie jej w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/garybabcikrysi
 • Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika Nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – www.facebook.com/garybabcikrysi wiadomości z następującymi danymi: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu.
 • Podczas odbioru Nagrody Uczestnik pokwituje jej odbiór wypełniając formularz zawierający pola: nazwa konkursu, nazwa nagrody, wartość nagrody, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu.
 • Brak wysłania wiadomości zwierającej wszystkie dane wskazane w ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody.
 • Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną udostępnione Uczestnikom do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu poda adres zamieszkania w Mławie, Płocku, Płoński lub w odległości 20km od tych miast, nagrodę na własny koszt dostarczy Organizator w ciągu 48 godzin od udzielenia informacji, o których mowa w ust. 7.
 • Zwycięzca może odebrać nagrody osobiście od chwili opublikowania Wyników konkursu na Fanpage’u Organizatora www.facebook.com/garybabcikrysi – po uprzednim ustaleniu z Organizatorem daty i miejsca odbioru

  Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 • Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z naruszeniem Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy:
  a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 • Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 • Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania, na wniosek skierowany do Organizatora. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 • W momencie usunięcia swoich danych osobowych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 • Pełna treść klauzuli informacyjnej dla uczestników konkursu została przedstawiona w § 12 niniejszego regulaminu.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 • Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
  obowiązującymi przepisami.


§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
 • Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku Kolorowanka dla Babci”
 • Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022r. i obowiązuje do 31.01.2023 r.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.facebook.com/garybabcikrysi
 • Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.facebook.com/garybabcikrysi

§ 12. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA AS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20; 09-400 Płock (dalej: Administrator).
 • Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować drogą mailową na adres: media@grupaas.org.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przygotowania i przeprowadzenia konkursu pn. „Kolorowanka dla Babci”.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki: art. 6 ust. 1 lit. „a” ogólnego rozporządzenia danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku /RODO/ – przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, rozumianej jako dobrowolne przystąpienie do konkursu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 • Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.: podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług IT oraz oprogramowania użytkowego, podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawnicze, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane w celu promocji konkursu mediach społecznościowych oraz w kwartalniku Aktywny Senior.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej wyrażonej zgody, przez okres obowiązywania zgody tj. do czasu jej wycofania. Maksymalny okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych uzyskanych podczas organizacji konkursu wynosi 6 miesiące.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych oraz ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w każdej momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody, należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe Administratora zostały przedstawione w pkt 2 niniejszego paragrafu.
 • Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.
 • Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne na podstawie wcześniej wyrażonej przez Państwa zgody. Brak podania danych osobowych przez Państwa będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.