REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK 2

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem PALMA”), jest GRUPA AS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20 09-400 Płock, właściciel restauracji i marki „Gary Babci Krysi” (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, lecz jest to niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Podanie danych osobowych jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu oraz wręczeniem Nagrody. Uczestnik posiada prawo do wglądu w zgromadzone dane w każdym czasie, ich zmiany bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/garybabcikrysi/ (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 9. Za wszelkie spory powstałe w wyniku konkursu odpowiedzialność ponosi Organizator. 
 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, będący Użytkownikiem i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, który zaakceptował niniejszy Regulamin. 
 2. Uczestnikiem nie może być pracownik lub współpracownik Organizatora. 
 3. Uczestnik oświadcza, że:

  a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

  b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę i akceptuje wymienione w nim warunki, także w zakresie procedury odbioru nagrody oraz w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

  c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

  d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

  e) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 

 • 3. NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w § 6.
 2. Nagrodą w Konkursie (dalej: „Nagroda”) może być: zestaw obiadowy „Zestaw dnia” lub ciasto lub nagroda rzeczowa w postaci rękodzieła przygotowywanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” w Mławie. O rodzaju przyznanej Nagrody decyduje Organizator.
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Garów Babci Krysi – www.facebook.com/garybabcikrysi/
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 
 6. Po ustaleniu z Organizatorem może nastąpić zamiana nagrody na inną podobnej wartości
 • 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portal uspołecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/garybabcikrysi/
 1. Konkurs trwa od dnia 26.03.2021  godz. 19.30 do dnia 29.03.2021 godz. 23.59
 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  a) zgłoszenie pod postem opublikowanym przez Organizatora na  www.facebook.com/garybabcikrysi/ własnoręcznie wykonanego zdjęcia lub filmiku przedstawiającego  wykonaną samodzielnie palmę wielkanocną
 2. materiały pochodzące z banków zdjęć lub „internetu” będą automatyczne uznawane za nieważne a użytkownicy informowani o tym fakcie.
 1. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/garybabcikrysi/
 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. Warunkiem dostępu do Konkursu jest rejestracja na portalu społecznościowym. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
 3. Akceptując regulamin i biorąc udział w konkursie potwierdza że jest autorem przesłanej pracy i posiada pełne prawa do niej. Wyraża zgodę na publikację w ramach postów związanych z promocją i podsumowaniem niniejszego konkursu. 
 4. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności i kreatywności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu. Organizator nie rozpatruje odwołań od swojej decyzji. 
 5. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 5 zwycięzców Konkursu. 
  a) Zwycięzcy podczas informowania o wygranej będą mogli wybrać nagrodę  „Skrzat Helpik” lub „zestawy 4 pączków od Babci Krysi”
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku do 72 godzin po zakończeniu Konkursu.  
 7. Organizator poda publiczną informację o wygranej poprzez umieszczenie jej w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/garybabcikrysi
 8. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika Nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – www.facebook.com/garybabcikrysi wiadomości z następującymi danymi: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu.
 9. Podczas odbioru Nagrody Uczestnik pokwituje jej odbiór wypełniając formularz zawierający pola: nazwa konkursu, nazwa nagrody, wartość nagrody, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu.
 10. Brak wysłania wiadomości zwierającej wszystkie dane wskazane w ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody.
 11. Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną udostępnione Uczestnikom do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu poda adres zamieszkania w Mławie, Płocku lub w odległości 20km od tych miast, nagrodę na własny koszt dostarczy Organizator w ciągu 48 godzin od udzielenia informacji, o których mowa w ust. 7. 
 12. Zwycięzca może odebrać nagrody osobiście od chwili opublikowania Wyników konkursu na Fanpage’u Organizatora www.facebook.com/garybabcikrysi  – po uprzednim ustaleniu z Organizatorem daty i miejsca odbioru
 13. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z naruszeniem Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy:

  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania, na wniosek skierowany do Organizatora. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia swoich danych osobowych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 • 9. PRAWA AUTORSKIE
  Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 26 marca”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem26.03.2021r. i obowiązuje do 04.04.21 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.facebook.com/garybabcikrysi
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.facebook.com/garybabcikrysi